Firmy

Ponuka pre firmy

Teambuilding, cielom je stmeliť protichodne záujmy, začleniť nových zamestnancov a uvolniť prípadne eliminovať nakumulovaný pracovný stres. Otvorený prístup umožnuje zmeniť stereotyp a zmeniť náhlad na vytváranú strategiu.Program je individuálne tvorený s osobou zodpovednou za manažment ľudských zdrojov v závislosti od možnej náročnosti z našich možností od navigačných a bojových hier, cez jazdenia na koňoch, motorkách a terénnych jeepoch.

homeworkHlavné cieľové oblasti teambuildingu sú:

 • Vytvorenie, súdržnosť a rozvoj úspešných skupín.
 • Schopnosti personálnej a inter-personálnej komunikácie 
 • Budovanie priateľskej firemnej mikroklímy
 • Zacvičenie nových pracovných síl (uvedenie nových pracovných síl do prostredia spoločnosti)
 • Schopnosť riešiť problémy a kreativita
 • Personálne a inter-personálne vodcovstvo 
 • Rozvoj personálnych zdrojov
 • Plánovacie stratégie
 • Stanovenie cieľa (Mission Statement)
 • Motivácia a seba-motivácia 
 • Ohodnotenie schopností jednotlivca
 • Rozvoj schopností rozhodovať
 • Rozvoj firemnej produktivity
 • Manažment "ponákupnej" starostlivosti o zákazníka

Fázy teambuildingu:

aim5Stanovenie cieľa

Ciele sú najzákladnejšou časť programu, pretože sú meradlom, ktorým sa meria efektivita aktivít. Musia byť stanovené spoločne s účastníkmi na začiatku tréningu, pochopené každým jednotlivcom, motivujúce, časovo ohraničené a merateľné. Môžu byť ďalej rozvinuté počas nasledujúcich seminárov.

group58Súdržnosť

Konkrétne úvodné aktivity slúžia na odbúranie počiatočnej ostýchavosti členov tímu, pomáhajú im zžiť sa so skupinou, cítiť sa v nej pohodlne a "premiešajú" ľudí navzájom, najmä ak medzi nimi existujú značné rozdiely v ich kompetenciách a funkciách v pracovnom zaradení.

three115Dôvera

Séria aktivít je cielená na rozvoj dôvery v skupine. Kým zmyslom niektorých cvičení je naučiť každého jednotlivca podpore ostatných členov skupiny, iné cvičenia sú navrhnuté na rozvoj dôvery a vzájomnej spoľahlivosti. Dôvera a schopnosť spoľahnúť sa na svojich kolegov sú základnými prvkami úspešného tímu.

businessman239Spolupráca

Cieľom týchto aktivít je dať účastníkom možnosť zažiť silu skupiny, ktorá pracuje synergicky a súdržne. Rastúci pocit uspokojenia so silou, ktorú spolupráca a súdržnosť vnáša do riešenia niektorých konkrétne formulovaných skúšok ma výrazne motivačný vplyv na jednotlivcov.

Fáza 1 : Stanovenie cieľa

Fáza 2: Súdržnosť

Fáza 3: Dôvera

Fáza 4: Spolupráca

Fáza 5: Skupinové dobrodružstvo

Fáza 6: Osobné dobrodružstvo

Fáza 7: Aplikácia a akčný plán

multiple25Skupinové dobrodružstvo

Séria hier, zahŕňajúca aktivity zamerané na riešenie problémov, je predovšetkým navrhnutá na zžitie sa s pracovným prostredím. Na to, aby skupina splnila danú úlohu, musí skutočne pracovať ako tím. Výkonnosť, kvalita a rýchlosť závisia na schopnosti skupiny spolupracovať a vyťažiť maximum z vlastností jednotlivcov. Úžitok získaný na tejto úrovni je spolupráca, komunikácia, otvorenosť, schopnosť počúvať, proces rozhodovania, vodcovstvo a tímová práca.

user168Osobné dobrodružstvo

Predstava rizika (skúšky) sa u každého jednotlivca líši. Preto, aby bola vytvorená zmysluplná skúsenosť pre každého účastníka, musia byť naplnené potreby každého jednotlivca. Zmyslom týchto aktivít je dať účastníkom príležitosť prekročiť svoje odskúšané limity tým, že podstúpia skúšku v prostredí s kontrolovaným rizikom, zvyčajne zahŕňajúcom High Ropes Course (vysoké laná). Každý účastník zažije pocit zvýšenej spôsobilosti, schopnosti vytrvať v ťažkostiach, schopnosti vodcovstva a najmä hodnotu podpory zo strany skupiny.

online22Aplikácia a akčný plán

Štruktúrovanie a implmentácia spätnej analýzy je základným krokom v splnení všetkých aktivít programu a ich premietnutia do pracovného prostredia. Sprevádzaní a smerovaní počiatočnými cieľmi, sú účastníci požiadaní vypracovať plán akcie a formulovať ďalšie zámery (kroky). Pred koncom tréningu musí každý účastník vedieť čo má robiť a čo budú od neho jeho kolegovia očakávať v zmysle splnenia a dosiahnutia stanoveného cieľa. Môžu byť zorganizované ďalšie stretnutia na spätné zhodnotenie napredovania a záväzkov skupiny. Tak ako auto, aj skupina potrebuje občas servis!

Školy

Výučba geologie a geografie v rámci výletov na zemské odkryvy.

Firmy

Výborný spôsob ako uceliť dobrý kolektív vašej spoločnosti.

Osoby

Spoznajte minerály a iné horniny Banskej Štiavnice.

O nás

Zistite o nás viac vo videu TU.

© 2022 Geoclub všetky práva vyhradené.
Cookies

Táto stránka využíva súbory cookies pre pohodlnú a rýchlu dostupnosť ku všetkým informáciám, lepšej využiteľnosti všetkých funkcionalít stránky a aby sme mohli zvyšovať váš používateľský komfort.